Ge skolan de resurser den kräver!

 Den intensiva pågående skoldebatten är viktig. Den är viktig för den klargör några viktiga skillnader mellan de politiska alternativen i Enköping.
Alliansens budgetram för skolan är för liten och det har den varit flera år i rad. Det förstod vi miljöpartister och därför föreslog vi en större budgetram för skolan för 2014. Nu står det klart att konsekvenserna för skolan med nuvarande alliansbudget blir katastrofala. Den medför större klasser, färre lärare, inställd it-satsning och försämringar inom de flesta skolverksamheter.
Socialdemokraternas förslag till budgetram för skolan var densamma som alliansens, ändå har socialdemokraterna i flera debattinlägg ivrigt kritiserat alliansen. Vad är då (S) lösning för att finansiera det underskott skolan står inför? Jo, att sänka lokalkostnaderna. Socialdemokraterna menar att fega politiker har underlåtit att minska kostnaderna för skollokaler och därför skapat den situation vi har idag. Därför ville också socialdemokraterna egentligen ha en samlad skola för västra Enköping på Västerledstomten och lägga ner både Enöglaskolan och Munksundsskolan men de valde att rösta för en ny Munksundsskola eftersom ”sju av åtta partier redan bestämt sig”. Jag undrar därför vilken skola socialdemokraterna nu vill lägga ner för att undvika det moras som skolan riskerar att hamna i?
Miljöpartiet föreslog att skolnämnden skulle kräva en budgetförstärkning, men var ensamma om detta förslag, övriga partier vill hitta andra lösningar. Vilka då?
Miljöpartiet anser att skolorna bara bör betala för de ytor som de använder och låta fastighetskontoret hantera de lokalytor som blir över. Kommunen som helhet kan använda dem till annan egen verksamhet eller hyra ut dem till företag eller föreningar. På detta sätt kan kommunen optimera sin lokalanvändning och skolorna slipper betala för ytor som de inte använder (ifall sådana skulle finnas).
Skolans verksamhet handlar inte om vilka perenner som helst, det är plantor som ska blomma om många år och de behöver god omsorg under uppväxten. Enköpings skolor riskerar missväxt och vem vill ta ansvar för att några slokar och inte får den växtkraft och det stöd som de behöver? Ge våra barn den näring de behöver, ge skolan de resurser den kräver!

Magnus Westerlund

Magnus Westerlund

Susanna Hedman

Susanna Hedman

Gunnel Bergman

Gunnel Bergman

För Miljöpartiet de gröna: Magnus Westerlund,  Susanna Hedman, , Gunnel Bergman

Lämna en kommentar

*