Vänstern ger besked inför valet
Home BlogNyheterVänstern ger besked inför valet
no image

Vänstern ger besked inför valet

2014 är ett dubbelt valår. Den 25 maj röstar vi i Europavalet och i september är det dags för val till riksdag, landsting och kommuner.
Jag har därför bett de lokala partier som är representerade i Enköpings kommunfullmäktige om svar på nedanstående frågor, för publicering på Enköpingssidan, snarast möjligt. Notera att den sista frågan i slutet är anpassade för majoritet respektive opposition.
Varje parti kommer att presenteras separat, i turordning efter när svaren kommit in. Först att svara var miljöpartiet och nu har vi även fått svar från vänsterpartiet. Det är ordföranden Neil Ormerod som levererar svaren:
1, Hur gör ni för att få Enköpingsborna att rösta i Europavalet? Planerar ni några särskilda aktiviteter?
– Vi kommer att engagera oss i EU-valet även om kommunfrågorna är naturligtvis vårt huvudfokus. Mikael Gustafsson, Vänsterpartiets europaparlamentsledamot och nummer två på vår EU-lista, har lovat att komma hit till Enköping för att prata om hur han driver jämställdhetsfrågor i EU-parlamentet som ordförande i parlamentets utskott för jämställdhet och kvinnors rättigheter (Mikael är faktiskt den enda Svenska EU-parlamentsledamot med en sådan ordförandepost).
2, Är det bra att ha två val samma år? Tar inte de inhemska valen fokus från Europavalet?
– Inte mycket vi kan göra åt det faktumet att valen inträffar på samma år. Möjligen kommer fokus i media att ligga på de inhemska valen, men väljarna är helt kapabla att skilja dem åt.
3, Finns det några frågor med lokal anknytning som kan få invånarna att engagera sig i Europavalet?
– Vi kommer att driva frågor om arbetsliv och arbetsrätt då EU har inskränkt på arbetarnas rätt att organisera sig för att kämpa för bättre villkor. Vi vill att ungdomar ska få riktiga jobb med en stadig lön och inte behöver vara rädda för chefen. Även i Enköping finns det oschysta arbetsgivare som utnyttjar en otrygg arbetsmarknad.
4, Blir det dubbla valrörelser, eller kör ni en gemensam?
– Vi kommer att ha aktiviteter i samband med båda valdagarna.
5, Vilka lokala frågor blir viktigast för ert parti att driva i kommunvalet?
– I en tid då många ifrågasätter kommunens förmåga att leverera en bra välfärd är det viktigt att vi lägger fram en bred och omfattande politik för en äldreomsorg och skola som går att lita på. Skolfrågan kommer säkert att dominera valrörelsen och i stark kontrast mot Alliansens nedskärningar kommer vi att kämpa för fler lärare, bättre elevhälsa och studievägledning samt en rejäl satsning på fritids. Utöver det har våra medlemmar beslutat om tre fokusområden:
a. Bort med privata vinster i välfärden. Alla turer kring korttidsboendet Gluggen, som kommunen håller på att privatisera, visar att privatiseringspolitiken måste få ett stopp även i Enköping.
b. Allas rätt till en bra fritid. Alliansen har gjort sitt bästa att förstöra kommunens verksamheter inom kultur och fritid och det kommer att kräva mycket jobb för att återställa,
t ex Boken kommer eller konsumentvägledningen.
c. Bra service även på landsorten. Kommuninvånarna som bor utanför Enköpings stad känner sig ofta förfördelade av kommunen. Vi vill öppna fritidsgårdar och öppna förskolor i fler orter, som Hummelsta eller Grillby. Skolbussarna måste fungera så att alla barn kan få en rimlig skoldag, även de som bor långt ut på landet.
Personligen vill jag att vi ska lägga till ytterligare ett fokusområde: Kommunen som en schyst arbetsgivare. Här kan vi göra mycket för att ta bort delade turer, erbjuda fasta jobb istället för tillfälliga vikariat och ge alla anställda rätt till heltid samt förbättra rehabilitering av personal som fått arbetsskador i tjänsten. Det är den rätta politiken för jämställdhet, då det oftast är kvinnor som drabbas av otrygga anställningsvillkor. Vi tror att en trygg personal ger bättre och effektivare service.
6, Vilka lokala frågor blir viktigast i landstingsvalet?
– Privata vinstintressen ska bort från sjukvården i Enköping. Vi behöver bättre bussförbindelser mellan kommunens olika tätorter och till Stockholm, Västerås och Uppsala. Bussarna måste bli billigare för att vi ska nå Landstingets miljömål om en fördubbling av resandet med kollektivtrafiken. Landstinget ska jobba för att tåget ska stanna i Grillby och att den planerade järnvägen mellan Enköping och Uppsala prioriteras. Bra kollektivtrafik är viktigt för både jobben och klimatet.
7, Vilka lokala frågor blir viktigast i riksdagsvalet?
– Vi kommer att driva frågan om att få bort vinster i välfärden. Vi vill att föräldrar som lämnar över sina barn till privatdrivna korttidsboenden, som Gluggen ska kunna lita på att barnets bästa kommer i första rummet och inte vinsten. Det betyder, bland annat, att det ska finnas vaken personal som tar hand om barnen på nätterna.
Arbetspendlingen är väldigt viktig för Enköpings tillväxt och jag hoppas att det kommer att framgå att Vänsterpartiet har den allra bästa politiken för järnvägen. I våra budgetar satsar vi mycket mer på järnvägsupprustning än, t ex Miljöpartiet och vi tar tydligast ställning mot den privatiseringspolitik som har äventyrat säkerheten (se de senaste urspårningar i Stockholmstrakten) och gjort järnvägstrafiken så svår att styra. Tåg som går att lita på är viktiga både för klimatet och för jobben i Enköping.
8, Har ni redan klart med alla kandidater till respektive val?
– Nej. Riksdags- och landstingslistorna slås fast den 26 januari och vi tar kommunlistan kort därefter.
9, Hur ser i så fall könsfördelningen ut på respektive lista, för ert parti?
– Vi har alltid minst 50 procent kvinnor på “valbara platser”.
10, Kommer ni att föryngra representationen eller blir det som nu?
– Jag har fått förhandsinformation från vår valberedning i kommunen att en viss föryngring är trolig.
11, Är det generellt svårt att locka unga att åta sig uppdrag?
– Inte svårare än andra åldersgrupper.
12, Kommer ni att ha fler eller lika många kandidater med invandrarbakgrund?
– På kommunnivå behöver vi jobba mycket hårdare med den frågan. Vi har alldeles för få människor med utomeuropeisk bakgrund i föreningen.
13, s+v+mp: Kommer ni att ha något gemensamt valmanifest lokalt?
– Nej.
14, Vilka frågor skiljer er mest från tänkta samarbetspartier?
– Vi har ett väldigt bra samarbete med S och Mp i opposition och det vill vi fortsätta med i majoritetsställning. Men vår politik är inte till salu. Vi kommer aldrig att acceptera en fortsatt privatiseringspolitik.
Neil Ormerod
Vänsterpartiet

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.